Experience Tomorrowland
with pepsi max

speel de game en maak kans op een duo-pass

Wedstrijdreglement

 1. Algemeen

  1. Dit reglement is van toepassing op de “Pepsi Max - Tomorrowland” wedstrijd (verder te noemen: de “Wedstrijd”) van PepsiCo BeLux B.V.B.A (verder te noemen: de “Organisator"), gevestigd en kantoorhoudende te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 3, België.

  2. Door aan de Wedstrijd deel te nemen aanvaardt u dit Wedstrijdreglement in zijn geheel.

  3. Deze Wedstrijd heeft als doel de promotie van de producten verkocht onder het/de merk(en) Pepsi Max (verder te noemen: het “Merk”/de “Merken”)

  4. Deze Wedstrijd loopt van maandag 25 juni 2018 00u00 tot en met dinsdag 24 juli 2018, 23u59 (de “Actieperiode”).

  5. Naar aanleiding van deze Wedstrijd zijn er in totaal 30 maal één ingangsticket voor twee personen, voor een zondag (22/07/2018 of 29/07/2018, zie onderaan) naar het festival Tomorrowland (hierna de “Prijs”/de “Prijzen”), elk ter waarde van ongeveer 220 EUR, te winnen.

  6. De Wedstrijd wordt o.a. bekend gemaakt via de volgende kanalen: wedstrijdmaterialen (bv. posters, kaarten, visibiliteitsmateriaal, ...) in de betreffende verkooppunten websites en sociale media van de Organisator de website www.pepsimax.be/tomorrowland (verder te noemen de “Wedstrijdpagina”)

 2. Deelname

  1. Deelname aan deze Wedstrijd staat (uitsluitend) open voor een ieder die in België woonachtig is en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

  2. Deelname is uitgesloten (a) voor medewerkers en inwonende partners of familie van de Organisator, alsmede (b) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Wedstrijd.

  3. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de Wedstrijd zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.

  4. Deelname is uitsluitend nominatief en persoonlijk, en de deelnemer mag onder geen beding meedoen voor rekening van andere deelnemers.

  5. De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.

 3. Speelwijze en vaststelling winnaar

  1. Deelname aan de Wedstrijd is mogelijk door, tijdens de Actieperiode:
   - 1 exemplaar van de volgende producten te kopen: blikje PEPSI MAX 33cl of 50cl voorzien van een promotionele verpakking met de vermelding en design “Tomorrowland” (normale/andere verpakkingen zijn niet geldig). Deze speciale blikjes zullen beschikbaar zijn binnen de Wedstrijdperiode in de meeste grote supermarkten.
   - Naar de Wedstrijdpagina (www.pepsimax.be/tomorrowland) te surfen
   - De instructies te volgen en de noodzakelijke gegevens in te vullen op de Wedstrijdpagina, onder meer
   - De unieke code die op de achterkant het lipje van het blik staat invoeren
   - Contactgegevens invoeren
   - Het Tomorrowland Pepsi Max spel spelen en 100% bereiken binnen de tijds- en “levens” limiet (de spelregels worden op de website vermeld)

  2. Meerdere deelnames zijn mogelijk (dus mits aankoop van een nieuw deelnemend product), maar de deelnemer mag maximum 1 Prijs winnen.

  3. Naast de kosten voor het uitvoeren van de bovenstaande stappen (bv. verplaatsing, Internetverbinding...) zijn geen overige kosten verbonden aan deelname aan deze Wedstrijd.

  4. Per dag binnen de Wedstrijdperiode zal een winaar bepaald worden op basis van loting onder de deelnemers die het spel gewonnen hebben zoals hierboven uitgelegd. De loting gebeurt met uiterlijk 7 dagen achterstand.

  5. Er is één winnaar per dag (30 winnaars in totaal). De eerste 15 winnaars (die van 25/06/2018 tot en met 09/07/2018 aan de wedstrijd hebben deelgenomen) zullen één ticket voor twee personen winnen voor zondag 22/07/2018. De 15 volgende winnaars (die van 10/07/2018 tot en met 24/07/2018 aan de wedstrijd hebben deelgenomen) zullen één ticket voor twee personen winnen voor zondag 29/07/2018.

 4. Uitkering Prijs

  1. De winnaar(s) wordt/worden gecontacteerd uiterlijk zeven werkdagen na hun deelname, 23u59 per e-mail (check ook je spam folder) op basis van de contactgegevens ingevoerd tijdens de deelname.

  2. De gecontacteerde winnaar(s) moet zijn winst bevestigen door gepast te reageren op het contact uiterlijk binnen de drie dagen

  3. De winaar(s) zal/zullen dan uiterlijk de dag voor het evenement de Prijs ontvangen.

  4. De Prijs zal als volgt aan de winnaar(s) worden gegeven: doorgestuurd per e-mail.

  5. Indien de Prijs aanwezigheid op een evenement impliceert, moet de deelnemer zijn aanwezigheid onvoorwaardelijk bevestigen, zonder wat de Organisator zich het recht voorbehoud om een andere winnaar te bepalen op dezelfde wijze, zonder daartoe verplicht te zijn.

  6. Bij gebrek aan (tijdige) reactie of bij enige andere overtreding (bv. indien het blijkt dat de winnaar niet voldeed aan de deelnamevoorwaarden) behoudt de Organisator zich het recht om een andere winnaar te bepalen op dezelfde wijze, zonder daartoe verplicht te zijn.

  7. De Prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

  8. Prijzen die om welke reden niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van de Organisator. Bij weigering van de Prijs komt deze eveneens toe aan de Organisator. Er is geen garantie dat al de Prijzen worden uitgegeven.

  9. De Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs uit te keren indien de hierboven genoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is en/of niet kan worden uitgekeerd.

 5. Gedragsregels

  1. Deelnemers mogen de Wedstrijd niet gebruiken om politieke of religieuze ideeën te uiten.

  2. Deelnemers mogen niet treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen maken.

  3. Deelnames mogen niet kwetsend, beledigend, obsceen, kwellend, haatdragend, aanstotelijk, onzedelijk, gewelddadig, seksueel getint, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn, of daartoe aanzetten

  4. Deelnames mogen geen wormen, virussen of andere schadelijk software op de eventuele Wedstrijdpagina of andere website of sociaal media van de Organisator plaatsen.

  5. Deelnames mogen niet strijdig zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom), of aanzetten tot handelingen die in strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom).

  6. Inzendingen mogen o.a. Organisator, met deze gelieerde ondernemingen en merken, en het Merk, op geen enkele wijze schaden.

  7. Bovenstaande gedragsregels betreffen de deelname aan deze Wedstrijd maar ook, in geval van winst, de deelname aan, of het gebruik van, de Prijs.

 6. Publicatie

  1. De deelnemers stemmen er door middel van deelname aan deze Wedstrijd in toe dat in geval van winst hun voornaam, naam en/of stad worden gepubliceerd om de winnaar aan te kondigen, zonder dat Organisator terzake enige vergoeding verschuldigd is.

  2. De deelnemers stemmen er door middel van deelname aan deze Wedstrijd specifiek in met het gebruik van de inhoud van hun deelname voor marketing doeleinden en geven aan de Organisator daartoe alle rechten voor, zonder dat de Organisator daarvoor enige vergoeding verschuldigd is.

  3. Indien de winnaars op verzoek van Organisator meewerken aan andere vormen van publiciteit zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de winnaars. De winnaars zijn echter niet gerechtigd tot enige vergoeding. Alle eventuele (publicatie)materialen zullen het volledig eigendom zijn en blijven van de Organisator.

 7. Persoonsgegevens

  1. Persoonsgegevens die de Organisator in verband met de deelname aan deze Wedstrijd verkrijgt, worden gebruikt voor het correct kunnen afhandelen van deze Wedstrijd en, waar toepasselijk, indien de deelnemer het desbetreffende vakje heeft getikt, voor directe marketing doeleinden. Deze persoonsgegevens zullen conform de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens worden behandeld.

  2. De Organisator bewaart persoonsgegevens zolang dit nodig is ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinde(n).
   De deelnemers hebben een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot hun persoonsgegevens en beschikken tevens over een recht van verzet om het gebruik van dergelijke gegevens stop te zetten.Voor het overige blijft de privacy en cookie policy van het Merk, of van de Wedstrijdpagina indien aanwezig, volledig van toepassing

 8. Aansprakelijkheid

  1. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven (bv. internet verbinding, verplaatsing, ...) van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Wedstrijd. De volledige kosten voor de deelname aan de Wedstrijd zijn ten laste van de deelnemer.

  2. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met betrekking tot het Internet, de Wedstrijdpagina of een of meer van de in dit Wedstrijdreglement genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de persoonlijke gegevens.

  3. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de Prijzen en verleent geen garanties op de Prijzen.

  4. Fouten in het drukwerk, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige materiële fout hebben geen enkel waarde en kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de Organisator.

  5. Voorts sluit Organisator iedere aansprakelijkheid van Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze Wedstrijd, inclusief de Prijs, voor zover wettelijk mogelijk, volledig uit.

  6. In geval deze Wedstrijd word geadverteerd op Facebook, Instragram of op andere externe kanalen wordt het extra benadrukt dat deze Wedstrijd op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd is door of geassocieerd met Facebook, Instragram, of deze andere externe kanalen, die geen aansprakelijkheid dragen in dit verband.

 9. Slotbepalingen

  1. Over de uitslag van de Wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

  2. Niets uit of met betrekking tot deze Wedstrijd mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.

  3. Aan deze Wedstrijd of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.

  4. Indien een of meerdere bepalingen in dit Wedstrijdreglement op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in dit Wedstrijdreglement en in de betreffende bepaling(en) volledig van toepassing.

  5. De Organisator behoudt zich het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om het Wedstrijdreglement te wijzigen en/of de Wedstrijd te onderbreken en/of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving ervan en zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld. De deelnemer heeft de verantwoordelijkheid om dit Wedstrijdreglement op regelmatige basis te controleren.

  6. De Organisator behoudt zich bovendien het recht voor om de Prijs niet toe te kennen, in geval van misbruik of overtreding van één van de bepalingen van het Wedstrijdreglement, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.

  7. Klachten of vragen omtrent het Wedstrijdreglement en de Wedstrijd, evenals verzoeken in het kader van de rechten die deelnemers kunnen laten gelden op hun persoonsgegevens, kunnen schriftelijk gestuurd worden naar Antwoordcode, Consumenten Service BE, DA 852-219-5, 1935 Zaventem, België. Deelnemers kunnen tevens gratis telefonisch contact opnemen vanuit België op het nummer 0800 20 330.

  8. Dit Wedstrijdreglement en de Wedstrijd valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alleen de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd voor eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van het Wedstrijdreglement en/of de Wedstrijd.